Загальні умови співпраці

Стаття 1. Визначення

Визначення мають таке значення в контексті цих загальних умов:

 • Адміністративний офіс: Lakotta B.V. Адміністративний офіс;
 • Документи: уся інформація або дані, надані Виконавцю Клієнтом, навіть на (нематеріальних) носіях, включаючи, але не обмежуючись: папір, компакт-диски, жорсткі диски, електронна пошта та цифрові середовища, навіть не адаптовані для третіх сторін, а також усі дані, створені або зібрані Виконавцем у контексті виконання доручення/контракту, навіть які містяться на (в) матеріальних носіях, включаючи, але не обмежуючись: папір, CD-ROM, жорсткі диски, електронна пошта та цифрові середовища, незалежно від того, чи зберігаються вони третіми особами, а також будь-яка інша інформація, що має відношення до виконання або завершення Завдання, незалежно від того, чи міститься вона на (нематеріальних) носіях;
 • Доручення/Договір: договір доручення, за яким Виконавець зобов’язується перед Клієнтом виконати певні Дії;
 • Замовник: фізична або юридична особа, яка доручила Виконавцю виконання Роботи;
 • Підрядник: адміністративний офіс, який прийняв договір. Усі Замовлення приймаються та виконуються лише Адміністративним офісом, а не окремим Працівником або від його імені, незалежно від того, чи надав Клієнт прямо чи мовчазно розпорядження для виконання конкретному працівнику чи певним працівникам. Статті 7: 404, 7: 407 абз. 2 і 7: 409 Цивільного кодексу Нідерландів прямо виключено;
 • Працівник: фізична особа, яка працює на Виконавця або пов’язана з ним, незалежно від того, чи укладено трудовий договір чи ні;
 • Дії: усі види діяльності, які Підрядник має виконати для Замовника, які були доручені та схвалені Підрядником, а також будь-які пов’язані з цим дії для Підрядника.


Розділ 2. Застосування

 • Ці загальні положення та умови застосовуються до: усіх пропозицій, замовлень, правовідносин і контрактів, незалежно від назви, за якими Виконавець зобов’язується/зобов’язується виконати Роботу для Клієнта, а також будь-яку Роботу, що випливає з цього для Виконавця.
 • Відхилення та доповнення до цих загальних умов є дійсними, лише якщо вони були чітко погоджені в письмовій формі, наприклад, у (письмовому) договорі або підтвердженні замовлення.
 • У випадку, якщо ці загальні умови та підтвердження замовлення містять суперечливі умови, застосовуються умови, що містяться в підтвердженні замовлення.
 • Виконавець однозначно відхиляє застосування загальних умов Клієнта.
 • Базове завдання/контракт разом із цими загальними положеннями та умовами відображає повні контракти між клієнтом і підрядником щодо діяльності, для якої було укладено контракт. Усі попередні угоди чи пропозиції, зроблені з цього приводу між сторонами, втрачають чинність.


Розділ 3. Інформація про клієнта

 • Сторона-замовник зобов'язана надати Виконавцю всі документи, які Виконавець вважає необхідними для належного виконання поставленого Завдання, (а) у запитаній формі, (б) у бажаний спосіб та (в). Підрядник визначає, що мається на увазі під бажаною формою, бажаним способом і вчасно.
 • Клієнт гарантує правильність і достовірність наданих ним Документів, навіть якщо вони надходять від третіх осіб, якщо характер Доручення не передбачає інше.
 • Виконавець має право призупинити виконання Завдання до виконання Замовником зобов’язань, зазначених у першому та другому абзацах.
 • Замовник захищає Виконавця від збитків, спричинених неправильними або неповними Документами.
 • За рахунок і ризик Замовника додаткові витрати та додаткові години, понесені Підрядником, а також інші збитки, понесені Підрядником через неспроможність Замовника доставити вчасно або правильно надати Документи, необхідні для виконання Роботи.
 • На першу вимогу Замовника Виконавець повертає Замовнику оригінали наданих Замовником Документів.


Стаття 4. Виконання завдання

 • Виконавець виконує Замовлення в міру своїх можливостей і з належним дотриманням чинних законодавчих положень.
 • Виконавець визначає спосіб виконання Завдання, а також того, хто(і) Працівник(и) його виконуватиме.
 • Підрядник має право доручити виконання Роботи третій особі, визначеній Підрядником.

Розділ 5. Регламент

1 Сторона-замовник буде повністю співпрацювати з зобов'язаннями, що випливають з Виконавця з чинних нормативних актів.
2 Замовник усвідомлює, що Виконавець - включаючи, але не обмежуючись:

 • відповідно до чинних законів і нормативних актів від нього може вимагатися звітувати про певні операції, описані в цих законах і нормативних актах, які будуть розкриті під час виконання його діяльності, органам, призначеним для цієї мети урядом;
 • буде потрібно повідомляти про шахрайство за певних обставин відповідно до чинних законів і правил;
 • Відповідно до чинних законів і нормативних актів може знадобитися розслідування (особистості) клієнта

3 Виконавець виключає будь-яку відповідальність за збитки, заподіяні Клієнту в результаті дотримання Виконавцем чинних нормативних актів.

Розділ 6. Інтелектуальна власність

 • Виконання Завдання Виконавцем не передає права інтелектуальної власності Виконавця. Усі права інтелектуальної власності, що виникають під час виконання Завдання або випливають з нього, належать Виконавцю.
 • Клієнту прямо заборонено включати продукти, які містять права інтелектуальної власності Виконавця, або продукти, які мають права інтелектуальної власності, на використання яких Покупець отримав права користувача - включаючи, але не обмежуючись: відтворення, розголошення або використання комп'ютерних програм, дизайн системи, методи роботи, поради, (модель) контрактів, шаблони, макроси та інші розумові продукти.
 • Замовник не має права надавати продукцію, зазначену в абзаці другому, третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця, за винятком отримання експертного висновку щодо виконання Роботи Підрядником. У цьому випадку клієнт покладає зобов'язання за цією статтею на залучених ним третіх осіб.


Стаття 7. Форс-мажорні обставини

 • Якщо сторони не можуть своєчасно або належним чином виконати свої зобов'язання за договором внаслідок дії обставин непереборної сили в розумінні ст. 6:75 BW, а потім ці зобов’язання призупиняються, доки сторони не зможуть виконати їх узгодженим способом.
 • У разі виникнення ситуації, зазначеної в першому абзаці, сторони мають право розірвати договір повністю або частково та негайно в письмовій формі, до речі, без будь-якого права на компенсацію.


Розділ 8. Плата

 • Робота, виконана Підрядником, буде оплачена Замовником на основі часу та понесених витрат.
 • На додаток до гонорару, витрати, понесені Підрядником, і рахунки-фактури від третіх сторін, залучених Підрядником, будуть стягнені з Замовника.
 • Підрядник має право вимагати від замовника передоплату.
 • Якщо гонорари або ціни змінюються після укладення Угоди, але до повного виконання Завдання, Виконавець має право на відповідну корекцію узгодженої ставки.
 • Комісія, у разі необхідності збільшена з урахуванням авансів і рахунків-фактур від залучених третіх сторін, а також понесених витрат, стягуватиметься щомісяця. Якщо це передбачено законодавством, податок з обороту стягуватиметься окремо з усіх сум, заборгованих Виконавцю Клієнтом.


Розділ 9. Оплата

 • Оплата Замовником належних Виконавцю сум повинна бути здійснена протягом 7 днів з дати виставлення рахунку, і Замовник не має права на будь-які відрахування, знижки чи відрахування, якщо інше не домовлено. Датою платежу є день зарахування належної суми на рахунок Виконавця.
 • Якщо Замовник не сплатить протягом строку, зазначеного в першому абзаці, або в іншу дату, узгоджену сторонами, Виконавець матиме право за законом стягувати законні (комерційні) відсотки з цього моменту. .
 • У разі несплати Замовником у строк, зазначений у абзаці першому, він зобов’язаний відшкодувати всі судові та позасудові (стягнення заборгованості) витрати, понесені Виконавцем. Відшкодування понесених витрат не обмежується будь-якими витратами, встановленими судом.
 • У разі спільно поставленого Завдання Клієнти несуть солідарну відповідальність за оплату суми рахунка-фактури та належних відсотків і витрат за умови, що Робота була виконана для спільних Клієнтів.
 • Якщо, на думку Виконавця, фінансова ситуація або платіжна поведінка Клієнта є причиною для цього, або якщо Клієнт не сплачує авансовий платіж або рахунок-фактуру протягом встановленого терміну оплати, Виконавець має право вимагати негайного ( додаткове) забезпечення у формі, визначеній Виконавцем. Якщо Клієнт не надає необхідного забезпечення, Виконавець має право, без шкоди для інших його прав, негайно призупинити подальше виконання контракту та все, що Клієнт заборгував Виконавцю з будь-якої негайної причини.


Стаття 10. Терміни

 • Якщо узгоджена дата / дата була узгоджена між клієнтом і підрядником, протягом якого завдання має бути виконано, і клієнт не: (a) не здійснив авансовий платіж - якщо погоджено - або (b) не заповнив необхідні документи в установлений термін , у запитаній формі та бажаним способом, тоді Клієнт і Виконавець проконсультуються щодо нової дати / дати, протягом якої Замовлення має бути виконано.
 • Періоди, протягом яких Робота повинна бути завершена, можуть розглядатися як суворий кінцевий термін, лише якщо вони прямо та письмово погоджені між Замовником та Підрядником.


Стаття 11. Відповідальність та компенсація

 • Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні Замовнику через надання Замовником Виконавцю неправильних або неповних Документів.
 • Виконавець не несе відповідальності за отримані збитки, комерційні збитки чи непрямі збитки, які є результатом невиконання або невиконання Виконавцем своєчасного або неналежним чином.
 • Виконавець несе відповідальність перед Клієнтом лише за збитки, які є прямим результатом (пов’язаної серії) відповідних недоліків у виконанні Завдання. Ця відповідальність обмежується сумою, яка підлягає сплаті за страховою компанією Виконавця щодо відповідальності Виконавця за дане питання та будь-якими відрахуваннями, які Виконавець понесе за страхуванням.
 • Якщо з будь-якої причини страховик не сплачує, відповідальність Виконавця обмежується сумою винагороди, стягненої за виконання Замовлення. Якщо переуступка стосується контракту безперервного виконання на період довший ніж один рік, вищезазначена сума буде встановлена ​​у трикратному розмірі суми винагороди, стягненої з клієнта за дванадцять місяців до виникнення збитку. У жодному разі загальна компенсація за збитки згідно з цією статтею не повинна перевищувати 150 000,00 євро за інцидент, причому низка пов’язаних подій вважається одним інцидентом, за винятком випадків, коли сторони – через розмір завдання чи пов’язаний із ним ризик – побачити причину відхилення від цього максимуму при укладенні договору.
 • Обмеження відповідальності, що містяться в цій статті, не застосовуються у разі навмисної необережності з боку Виконавця або його керівництва.
 • Замовник зобов'язаний вжити заходів для обмеження шкоди.
 • Замовник несе відповідальність перед Виконавцем за претензіями третіх осіб за збитки, заподіяні тим, що Замовник не надав Виконавцю будь-яких неправильних або неповних Документів.
 • Замовник несе відповідальність перед Виконавцем за претензіями третіх осіб (включаючи працівників Виконавця та третіх осіб, найнятих Виконавцем), які зазнали шкоди у зв'язку з виконанням Замовлення в результаті дій або бездіяльності Замовника або небезпечних ситуацій у його компанія.


Розділ 12. Анулювання

 • Замовник може розірвати договір у будь-який час із попередженням про це за 3 місяці. Якщо договір (достроково) розірвано, замовник повинен буде сплатити плату відповідно до годин, визначених підрядником, за дії, що виконуються від імені замовника, та / або плату на основі місячних сум, включених у договір про надання послуг, стягнену відповідно до тривалість контракту і одноразову суму 100 євро без урахування ПДВ за призупинення та/або передачу адміністрування.
 • Відмова від послуг повинна бути подана в письмовій формі.
 • Якщо Виконавець здійснив (тимчасове) скасування, Замовник має право співпрацювати з Виконавцем у передачі роботи третім особам, якщо немає навмисної необережності з боку Замовника, внаслідок якої Виконавець зобов’язаний відмовитися з договору. Умовою права на співпрацю, зазначеною в цьому пункті, є оплата Замовником усіх непогашених авансів або всіх рахунків.


Розділ 13. Право на призупинення

 • Виконавець має право після ретельного збалансування інтересів призупинити виконання всіх своїх зобов’язань, включаючи доставку Документів або інших товарів Замовнику або третім особам, до повного задоволення всіх належних і належних вимог до Замовника.
 • Перший пункт не поширюється на Документи від Замовника, які (ще) не були оброблені Виконавцем.


Розділ 14. Строк дії

 • Якщо ці загальні положення та умови не передбачають інше, права Замовника на претензії та інші права проти Підрядника з будь-якої причини у зв’язку з виконанням Підрядником Роботи втрачають силу, у будь-якому випадку через рік після завершення співпраці. Цей термін не поширюється на подачу скарги до компетентного органу (органів) розгляду скарг та/або Комісії з розгляду спорів.

Стаття 15. Електронний зв'язок

 • Під час виконання Замовлення Замовник і Виконавець можуть спілкуватися між собою за бажанням Замовника за допомогою електронних засобів.
 • Клієнт і Виконавець не несуть відповідальності за збитки, які можуть виникнути внаслідок використання електронних засобів зв’язку, включаючи, але не обмежуючись цим, збитки, спричинені недоставкою або затримкою доставки. електронні комунікації, перехоплення або маніпулювання електронними комунікаціями третіми сторонами або за допомогою програмного/апаратного забезпечення, що використовується для передачі, отримання або обробки електронних комунікацій, передачі вірусів і збоїв у телекомунікаційній мережі чи інших засобів, необхідних для електронного зв’язку, за винятком випадків, коли пошкодження є результатом умисних дій або грубої недбалості.
 • І Замовник, і Підрядник зроблять усе, що можна розумно очікувати від кожного з них, щоб запобігти виникненню вищезазначених ризиків.
 • Витяги даних із комп’ютерних систем відправника надають переконливі докази (вміст) електронного повідомлення, надісланого відправником, доки одержувач не вкаже інше.


Розділ 16. Інші положення

 • Якщо Виконавець виконує Діяльність на території Замовника, Замовник забезпечує відповідне робоче місце, яке відповідає законодавчим стандартам охорони праці та іншим чинним нормативним актам щодо умов праці. У цьому випадку Клієнт повинен переконатися, що Виконавцю надано офісне приміщення та інші зручності, які, на думку Виконавця, є необхідними або корисними для виконання Контракту та відповідають усім (юридичним) вимогам. Що стосується наданих (комп’ютерних) пристроїв, Клієнт зобов’язаний забезпечити безперервність, у тому числі за допомогою відповідних процедур резервного копіювання, безпеки та захисту від вірусів. Підрядник застосовуватиме процедури боротьби з вірусами, коли підрядник використовує засоби Замовника.
 • Клієнт не буде наймати або вимагати від будь-кого із працівників, залучених до виконання діяльності, приєднатися до клієнта тимчасово чи опосередковано, прямо чи опосередковано на користь клієнта, незалежно від того, є він працівником чи ні, для виконання протягом терміну дії контракту або його продовження, а також протягом 12 місяців пізніше.


Розділ 17. Застосовне право та вибір суду

 • Договір регулюється законодавством Нідерландів.
 • Будь-які суперечки вирішуватимуться компетентним судом у районі, де знаходиться Виконавець.


Розділ 18. Недійсність застереження про стягнення

 • Якщо будь-яке положення цих загальних положень та умов або основного доручення/контракту буде повністю або частково недійсним і/або недійсним та/або таким, що не підлягає виконанню, внаслідок будь-якого законодавчого положення, судового рішення чи іншим чином, це не вплине на всі інші положення будь-яким способом цих загальних положень та умов або основного доручення/контракту.
 • Якщо положення цих загальних положень та умов або основного переуступки/контракту не має бути дійсним з причини, зазначеної в попередньому абзаці, але було б дійсним, якби воно мало більш обмежену сферу або сферу застосування, то це положення - перш за все - автоматично застосовується в найдальшому або найширшому, більш обмеженому масштабі, у якому або для якого він дійсний.
 • Без шкоди для положень п 2 сторони можуть, у разі необхідності, провести консультації, щоб узгодити нові положення, які замінять недійсні або недійсні положення. При цьому мета та намір недійсних або недійсних положень буде скориговано в максимально можливій мірі.