Ogólne warunki współpracy

Artykuł 1. Definicje

Definicje mają następujące znaczenie w kontekście niniejszych ogólnych warunków:

 1. Biuro administracyjne: Biuro administracyjne Lakotta B.V.;
 2. Dokumenty: Wszystkie informacje lub dane udostępnione Wykonawcy przez Klienta, nawet zawarte na nośnikach (niematerialnych), w tym między innymi: papier, dyski CD-ROM, dyski twarde, poczta elektroniczna i środowiska cyfrowe, nawet nieprzystosowane do stron trzecich, a także wszystkie dane wytworzone lub zgromadzone przez Wykonawcę w kontekście wykonania cesji / umowy, nawet zawarte na (nie)materialnych nośnikach, w tym między innymi: papierowe, CD-ROM, twarde dyski, poczta elektroniczna i środowiska cyfrowe, niezależnie od tego, czy są przechowywane przez osoby trzecie, a także wszelkie inne informacje mające znaczenie dla wykonania lub zakończenia Zadania, niezależnie od tego, czy są zawarte na nośnikach (niematerialnych);
 3. Cesja / Umowa: Umowa cesji, na mocy której Wykonawca zobowiązuje się wobec Klienta do wykonania określonych Działań;
 4. Klient: osoba fizyczna lub prawna, która wydała Wykonawcy polecenie wykonania Pracy;
 5. Wykonawca: biuro administracyjne, które przyjęło zlecenie. Wszystkie Zlecenia są przyjmowane i wykonywane wyłącznie przez Biuro Administracyjne, a nie przez lub w imieniu indywidualnego Pracownika, niezależnie od tego, czy Klient wyraźnie lub milcząco przyznał zlecenie w celu jego realizacji przez określonego pracownika lub niektórych pracowników. Artykuły 7: 404, 7: 407 ust. 2 i 7: 409 holenderskiego kodeksu cywilnego są wyraźnie wyłączone;
 6. Pracownik: Osoba fizyczna pracująca dla Wykonawcy lub powiązana z nim, niezależnie od tego, czy na podstawie umowy o pracę;
 7. Działania: Wszystkie działania, które Wykonawca ma wykonać na rzecz Zleceniodawcy, które zostały zlecone i zostały zaakceptowane przez Wykonawcę, a także wszelkie wynikające z tego działania dla Wykonawcy.

Artykuł 2. Zastosowanie

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do: wszystkich ofert, zleceń, stosunków prawnych i umów, niezależnie od nazwy, na mocy których Wykonawca zobowiązuje się / podejmie się wykonania Pracy na rzecz Klienta, a także wszelkich Prac wynikających z tego dla Wykonawcy.
 2. Odstępstwa i uzupełnienia niniejszych ogólnych warunków są ważne tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie, na przykład w (pisemnej) umowie lub potwierdzeniu zamówienia.
 3. W przypadku, gdy niniejsze ogólne warunki handlowe i potwierdzenie zamówienia zawierają warunki wzajemnie sprzeczne, zastosowanie mają warunki zawarte w potwierdzeniu zamówienia.
 4. Zastosowanie ogólnych warunków Klienta jest wyraźnie odrzucone przez Wykonawcę.
 5. Podstawowa cesja / umowa - wraz z niniejszymi ogólnymi warunkami - odzwierciedlają pełne umowy między klientem a wykonawcą w odniesieniu do działań, dla których umowa została zawarta. Wszystkie wcześniejsze umowy lub propozycje złożone w tym zakresie między stronami wygasają.

Artykuł 3. Informacje o kliencie

 1. Zleceniodawca jest zobowiązany do udostępnienia Wykonawcy wszystkich dokumentów, które Wykonawca uzna za niezbędne do prawidłowej realizacji przyznanego Zadania, (a) w żądanej formie, (b) w pożądany sposób oraz (c) . Wykonawca określa, co należy rozumieć przez pożądaną formę, pożądany sposób i na czas.
 2. Klient gwarantuje poprawność i wiarygodność dostarczonych przez siebie Dokumentów, nawet jeśli pochodzą one od stron trzecich, chyba że charakter Cesji stanowi inaczej.
 3. Wykonawca ma prawo zawiesić wykonanie Cesji, dopóki Klient nie wypełni obowiązków, o których mowa w akapicie pierwszym i drugim.
 4. Klient zabezpiecza Wykonawcę przed szkodami wynikającymi z nieprawidłowych lub niekompletnych Dokumentów.
 5. Na koszt i ryzyko Klienta dodatkowe koszty i dodatkowe godziny poniesione przez Wykonawcę, a także inne szkody poniesione przez Wykonawcę z powodu niedostarczenia przez Klienta w terminie lub prawidłowego dostarczenia Dokumentów niezbędnych do wykonania Pracy.
 6. Na pierwsze żądanie Klienta Wykonawca zwróci Klientowi oryginalne Dokumenty dostarczone przez Klienta.

Artykuł 4. Wykonanie zadania

 1. Wykonawca wykonuje Zlecenie w miarę swoich możliwości i przy należytym przestrzeganiu obowiązujących przepisów ustawowych.
 2. Wykonawca określa sposób realizacji Zadania jak również który Pracownik (pracownicy) będą je wykonywać.
 3. Wykonawca ma prawo zlecić wykonanie Pracy przez osobę trzecią wyznaczonej przez Wykonawcę.

Artykuł 5. Przepisy

 1. Zleceniodawca będzie w pełni współpracował z obowiązkami wynikającymi dla Wykonawcy z obowiązujących przepisów.
 2. Klient jest świadomy, że Wykonawca - w tym między innymi:
  1. zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi może być zobowiązany do zgłaszania niektórych transakcji opisanych w tych przepisach i przepisach, które zostaną ujawnione podczas wykonywania jego działań, organom powołanym w tym celu przez rząd;
  2. będzie zobowiązany do zgłaszania oszustw w niektórych sytuacjach na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych;
  3. zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami może być wymagane przeprowadzenie dochodzenia w sprawie (tożsamości) klienta.
 3. Wykonawca wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe u Klienta w wyniku przestrzegania przez Wykonawcę obowiązujących przepisów.

Artykuł 6. Własność intelektualna

 1. Wykonanie Cesji przez Wykonawcę nie oznacza przeniesienia praw własności intelektualnej przysługujących Wykonawcy. Wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe podczas realizacji Zadania lub wynikające z niego należą do Wykonawcy.
 2. Klientowi wyraźnie zabrania się włączania produktów, które zawierają prawa własności intelektualnej Wykonawcy, lub produktów, które mają prawa własności intelektualnej, w odniesieniu do których korzystania z nich Nabywca nabył prawa użytkownika - w tym i w każdym przypadku, ale nie wyłącznie: zwielokrotniać, ujawniać lub wykorzystywać programy komputerowe, projekty systemów, metody pracy, porady, umowy (modelowe), szablony, makra i inne produkty mentalne.
 3. Klientowi nie wolno udostępniać produktów, o których mowa w drugim akapicie, osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, poza uzyskaniem ekspertyzy dotyczącej wykonania Pracy przez Wykonawcę. W takim przypadku klient nałoży obowiązki wynikające z tego artykułu na zaangażowane przez niego strony trzecie.

Artykuł 7. Siła wyższa

 1. Jeżeli strony nie mogą, w terminie lub we właściwy sposób wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu art. 6:75 BW, a następnie zobowiązania te zostają zawieszone, dopóki strony nie będą w stanie wypełniać ich w uzgodniony sposób.
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w akapicie pierwszym, strony mają prawo rozwiązać umowę w całości lub w części i ze skutkiem natychmiastowym na piśmie, nawiasem mówiąc, bez żadnego prawa do odszkodowania.

Artykuł 8. Opłata

 1. Praca wykonana przez Wykonawcę zostanie obciążona Zleceniodawcy na podstawie czasu i poniesionych kosztów.
 2. Oprócz opłaty, koszty poniesione przez Wykonawcę i faktury od stron trzecich zaangażowanych przez Wykonawcę zostaną obciążone Zamawiającym.
 3. Wykonawca ma prawo zażądać zaliczki od klienta.
 4. Jeżeli opłaty lub ceny ulegną zmianie po zawarciu Umowy, ale przed pełnym wykonaniem Cesji, Wykonawca jest uprawniony do odpowiedniej korekty uzgodnionej stawki.
 5. Opłata, w razie konieczności powiększona o zaliczki i faktury od zaangażowanych stron trzecich oraz poniesione wydatki, będzie naliczana miesięcznie. Jeżeli jest to wymagane przez prawo, podatek obrotowy będzie naliczany osobno od wszystkich kwot należnych Wykonawcy od Klienta.

Artykuł 9. Płatność

 1. Płatność przez Klienta kwot należnych Wykonawcy musi zostać dokonana w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury, przy czym Klient nie jest uprawniony do jakichkolwiek potrąceń, zniżek ani potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Dniem zapłaty jest dzień, w którym należna kwota zostaje zaksięgowana na rachunku Wykonawcy.
 2. Jeżeli Klient nie zapłaci w terminie, o którym mowa w akapicie pierwszym, lub w innym terminie uzgodnionym między stronami, z mocy prawa Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych (handlowych) od tego momentu. .
 3. Jeżeli Klient nie zapłaci w terminie, o którym mowa w akapicie pierwszym, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich kosztów sądowych i pozasądowych (windykacyjnych) poniesionych przez Wykonawcę. Zwrot poniesionych kosztów nie ogranicza się do żadnych kosztów nakazanych przez sąd.
 4. W przypadku wspólnie przydzielonego Zadania, Klienci są solidarnie odpowiedzialni za zapłatę kwoty faktury oraz należnych odsetek i kosztów, o ile Praca została wykonana dla wspólnych Klientów.
 5. Jeżeli zdaniem Wykonawcy sytuacja finansowa lub zachowanie płatnicze Klienta daje ku temu powód lub jeżeli Klient nie zapłaci zaliczki lub faktury w wyznaczonym terminie płatności, Wykonawca jest uprawniony do żądania natychmiastowego (dodatkowego) zabezpieczenie w formie określonej przez Wykonawcę. Jeśli Klient nie zapewni wymaganego zabezpieczenia, Wykonawca jest uprawniony, bez uszczerbku dla swoich innych praw, do natychmiastowego zawieszenia dalszej realizacji umowy oraz do wszystkiego, co Klient jest winien Wykonawcy z jakiegokolwiek powodu, który jest niezwłocznie należny.

Artykuł 10. Terminy

 1. Jeżeli między klientem a wykonawcą został uzgodniony termin / data, w ramach których cesja musi zostać wykonana, a klient nie: (a) wpłaci zaliczki - jeśli zostało to uzgodnione - lub (b) wypełni niezbędne dokumenty w odpowiednim czasie, w żądany sposób formularza i w pożądany sposób, wówczas Klient i Wykonawca skonsultują się w sprawie nowego terminu / terminu, w którym Zlecenie musi zostać wykonane.
 2. Okresy, w których Praca musi zostać ukończona, mogą być traktowane jako ścisły termin tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie i pisemnie uzgodnione między Klientem a Wykonawcą.

Artykuł 11. Odpowiedzialność i odszkodowania

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi, ponieważ Klient dostarczył Wykonawcy nieprawidłowe lub niekompletne Dokumenty.
 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody, straty handlowe lub szkody pośrednie, które są wynikiem niewykonania lub niezrealizowania przez Wykonawcę terminowo lub w niewłaściwy sposób.
 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta jedynie za szkody, które są bezpośrednim wynikiem (powiązanych serii) możliwych do przypisania niedociągnięć w realizacji Zadania. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do kwoty, która jest wypłacana zgodnie z ubezpieczycielem odpowiedzialności Wykonawcy za daną sprawę, oraz wszelkich odliczeń, które Wykonawca poniesie z tytułu ubezpieczenia.
 4. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu ubezpieczyciel nie wypłaci, odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do wysokości opłaty pobieranej za wykonanie Zlecenia. Jeżeli cesja dotyczy umowy o ciągłe wykonanie umowy na okres dłuższy niż rok, wyżej wymieniona kwota zostanie ustalona na trzykrotność kwoty opłaty naliczonej klientowi w ciągu dwunastu miesięcy przed wystąpieniem szkody. W żadnym wypadku łączna rekompensata za szkody wynikające z niniejszego artykułu nie przekroczy 150 000,00 EUR na zdarzenie, przy czym seria powiązanych zdarzeń jest liczona jako jedno zdarzenie, chyba że strony - z uwagi na wielkość zadania lub związane z tym ryzyko towarzyszące zadaniu - zobacz powód odstępstwa od tego maksimum przy zawieraniu umowy.
 5. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w tym artykule nie mają zastosowania, w przypadku umyślnej lekkomyślności ze strony Wykonawcy lub jego kierownictwa.
 6. Klient jest zobowiązany do podjęcia działań ograniczających szkody.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność na rzecz Wykonawcy przed roszczeniami osób trzecich z tytułu szkód spowodowanych faktem, że Klient nie dostarczył Wykonawcy żadnych, niepoprawnych lub niekompletnych Dokumentów.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność na rzecz Wykonawcy przed roszczeniami stron trzecich (w tym pracowników Wykonawcy i osób trzecich zatrudnionych przez Wykonawcę), którzy ponieśli szkodę w związku z realizacją Zlecenia w wyniku działań lub zaniechań Klienta lub niebezpiecznych sytuacji w jego firmie.

Artykuł 12. Anulowanie

 1. Klient może rozwiązać umowę w dowolnym momencie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeśli umowa zostanie rozwiązana przedwcześnie, klient będzie musiał uiścić opłatę zgodnie z godzinami określonymi przez wykonawcę za czynności wykonywane w imieniu klienta i / lub opłatę wynikającą z miesięcznych kwot zawartych w umowie o usługi , naliczaną zgodnie z okresem trwania umowy.
 2. Rezygnacja z usług musi być złożona pisemnie.
 3. Jeżeli Wykonawca dokonał (tymczasowego) anulowania, Klient jest uprawniony do współpracy Wykonawcy w zakresie przeniesienia pracy na osoby trzecie, chyba że występuje umyślna lekkomyślność ze strony Klienta, w wyniku której Wykonawca jest zobowiązany do odstąpienia od umowy. Warunkiem prawa do współpracy określonym w niniejszym paragrafie jest zapłata przez Klienta wszystkich zaległych zaliczek lub wszystkich faktur.

Artykuł 13. Prawo do zawieszenia

 1. Wykonawca jest uprawniony, po starannym wyważeniu interesów, do zawieszenia wykonania wszystkich swoich zobowiązań, w tym dostarczenia Dokumentów lub innych towarów do Klienta lub osób trzecich, do momentu całkowitego zaspokojenia wszystkich należnych i należnych roszczeń wobec Klienta.
 2. Pierwszy akapit nie ma zastosowania do Dokumentów od Klienta, które nie zostały (jeszcze) przetworzone przez Wykonawcę.

Artykuł 14. Termin ważności

 1. O ile niniejsze ogólne warunki nie stanowią inaczej, prawa Klienta do roszczeń i innych uprawnień z dowolnego powodu względem Wykonawcy w związku z wykonywaniem Pracy przez Wykonawcę wygasają, w każdym przypadku po upływie roku od momentu, gdy współpraca została zakończona. Termin ten nie dotyczy możliwości wniesienia skargi do właściwego organu (organów) zajmującego się skargami i / lub komisji ds. Sporów.

Artykuł 15. Komunikacja elektroniczna

 1. Podczas realizacji Zlecenia, Klient i Wykonawca mogą komunikować się ze sobą na żądanie Klienta drogą elektroniczną.
 2. Klient i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z jednego lub każdego z nich w wyniku zastosowania elektronicznych środków komunikacji, w tym między innymi za szkody wynikające z niedostarczenia lub opóźnienia w dostawie. komunikacji elektronicznej, przechwytywania lub manipulacji komunikacją elektroniczną przez strony trzecie lub za pomocą oprogramowania / sprzętu wykorzystywanego do transmisji, odbioru lub przetwarzania komunikacji elektronicznej, transmisji wirusów i nieprawidłowego działania sieci telekomunikacyjnej lub innych środków wymaganych do komunikacji elektronicznej , z wyjątkiem przypadków, gdy szkoda jest wynikiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.
 3. Zarówno Zleceniodawca, jak i Wykonawca zrobią wszystkiego, co można zasadnie oczekiwać od każdego z nich, aby zapobiec wystąpieniu wyżej wymienionych zagrożeń.
 4. Wyciągi danych z systemów komputerowych nadawcy dostarczają przekonujących dowodów (treści) komunikacji elektronicznej wysyłanej przez nadawcę, dopóki odbiorca nie przedstawi przeciwnych informacji.

Artykuł 16. Inne postanowienia

 1. Jeżeli Wykonawca wykonuje Czynności w lokalizacji Klienta, Klient zapewnia odpowiednie miejsce pracy, które jest zgodne z ustawowymi normami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi warunków pracy. Klient musi upewnić się, że w tym przypadku Wykonawca otrzyma powierzchnię biurową i inne udogodnienia, które zdaniem Wykonawcy są niezbędne lub przydatne do wykonania Umowy i które spełniają wszystkie (prawne) wymagania. W odniesieniu do udostępnionych urządzeń (komputerowych) Klient jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości, w tym poprzez odpowiednie procedury tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i kontroli wirusów. Wykonawca zastosuje procedury kontroli wirusów, gdy wykonawca skorzysta z udogodnień Klienta.
 2. Klient nie zatrudni ani nie zwróci się do żadnego z pracowników zaangażowanych w wykonywanie czynności o tymczasowe lub pośrednie dołączenie do klienta, bezpośrednio lub pośrednio na korzyść klienta, niezależnie od tego, czy jest on pracownikiem czy nie, do wykonania w trakcie obowiązywania umowy lub jej przedłużenia, a także w ciągu 12 miesięcy później.

Artykuł 17. Obowiązujące prawo i wybór forum

 1. Umowa podlega prawu holenderskiemu.
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd w okręgu, w którym ma siedzibę Wykonawca.

Artykuł 18. Nieważność klauzuli naprawczej

 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych ogólnych warunków lub bazowej cesji / umowy byłoby w całości lub w części nieważne i / lub nieważne i / lub niewykonalne, w wyniku jakiegokolwiek przepisu ustawowego, decyzji sądu lub w inny sposób, to nie mają żadnych konsekwencji dla ważności wszystkich innych postanowień niniejszych ogólnych warunków i postanowień lub leżącej u ich podstaw cesji / umowy.
 2. Jeżeli postanowienie niniejszych ogólnych warunków lub leżącej u podstaw cesji / umowy nie powinno być ważne z powodu, o którym mowa w poprzednim akapicie, ale byłoby ważne, gdyby miało bardziej ograniczony zakres lub zakres, wówczas postanowienie to - przede wszystkim - automatycznie stosuje się z najdalej idącym lub najobszerniejszym, bardziej ograniczonym zakresem, z którym lub w którym jest on ważny.
 3. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 2 strony mogą, w razie potrzeby, podjąć konsultacje w celu uzgodnienia nowych postanowień w celu zastąpienia nieważnych lub unieważnionych postanowień. Czyniąc to, cel i zamiar nieważnych lub unieważnionych postanowień zostaną dostosowane w możliwie największym stopniu.